• Telefoon: 085 - 047 08 81
 • E-mail: info@verhuisbedrijfmimo.nl

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Verhuisbedrijf MiMoArtikel 1 Definities

 1. Verhuisbedrijf MiMo: Verhuisbedrijf MiMo, gevestigd te Den Haag onder KvK nr. 77276760.
 2. Klant: degene met wie Verhuisbedrijf MiMo een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Verhuisbedrijf MiMo en klant samen.

 Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Verhuisbedrijf MiMo.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 De overeenkomst

 1. De offertes van Verhuisbedrijf MiMo zijn kosteloos, vrijblijvend en een schatting, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Indien opdrachtgever het offerte aanvaard door een opdracht te geven aan Verhuisbedrijf MiMo, zal opdrachtgever per e-mail bevestigen. De offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. 
 3. Als de klant een offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt de offerte.
 4. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte, behoudt Verhuisbedrijf MiMo zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 30 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

Artikel 4 Prijzen

 1. Alle prijzen die Verhuisbedrijf MiMo hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw voor particulieren  en exclusief btw voor bedrijven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Verhuisbedrijf MiMo hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Verhuisbedrijf MiMo te allen tijde wijzigen. 
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Verhuisbedrijf MiMo vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven en nacalculatie van Verhuisbedrijf MiMo, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend tarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Verhuisbedrijf MiMo een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en elektronisch een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 
 6. Verhuisbedrijf MiMo heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 7. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst met Verhuisbedrijf MiMo op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 5 Betaling en Gevolgen niet tijdig betalen

 1. De betaling dient aan het einde van de opdracht contant verrekend te worden, tenzij anders overeengekomen.
 2. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Verhuisbedrijf MiMo gerechtigd een rente van 10% in rekening te brengen van het totaal factuurbedrag. 
 3. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Verhuisbedrijf MiMo. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Verhuisbedrijf MiMo zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Verhuisbedrijf MiMo, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Verhuisbedrijf MiMo te betalen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en risico overgang

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Verhuisbedrijf MiMo te verrekenen met een vordering op Verhuisbedrijf MiMo. 

 

Artikel 7 Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  1. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  2. zaken van Verhuisbedrijf MiMo die bij de klant aanwezig zijn
  3. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Verhuisbedrijf MiMo de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 8 Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Verhuisbedrijf MiMo enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Verhuisbedrijf MiMo voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Verhuisbedrijf MiMo heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Verhuisbedrijf MiMo tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Verhuisbedrijf MiMo tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Artikel 10 Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Verhuisbedrijf MiMo.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Verhuisbedrijf MiMo de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Verhuisbedrijf MiMo redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 11 Duur van de overeenkomst 

 1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Verhuisbedrijf MiMo schriftelijk in gebreke stellen. 

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid Verhuisbedrijf MiMo

 1. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie, inclusief parkeer, vervoerruimte, vergunningen en ontheffingen voor de verhuiswagens, verhuisliften en personeel zodanig te organiseren en de te vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat de opdrachtnemer in staat wordt gesteld de opdracht schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden uit te voeren, tenzij anders schriftelijk afgesproken.

 2. De opdrachtgever dient zelf vergunningen en ontheffingen voor de opdracht aan te vragen bij de gemeente (dit kan via de digitaal loket en dient meestal 10 dagen van te voren worden aangevraagd).

  Indien dit niet het geval is, mag opdrachtnemer de opdracht weigeren of gebeurt de opdracht op risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade hierdoor en kosten door nalatigheid van de opdrachtgever zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn en dienen per direct betaald te worden vanaf de datum waarop de kosten en schades zijn ontstaan.

 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen

 4. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever, en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van derden

 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van opdrachtgever

 6. Een schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het bedrag van het eindbedrag/ totaalbedrag van de verhuizing.                          – Het eigen risico is 150,- euro bij een schadebedrag van maximaal 500,-.                         

  – Het eigen risico is 250,- euro bij een schadebedrag van hoger dan 500,-

 7. De inboedel van de opdrachtgever dient transportwaardig verpakt te zijn door de opdrachtgever zelf, tenzij anders van te voren overeengekomen in de opdracht (de inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen).

  Kleine voorwerpen dienen op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt (tenzij van te voren anders overeengekomen in de opdracht).

 8. Wij werken uitsluitend met vakkundige verhuizers van Verhuisbedrijf MiMo.

  Indien andere dan bij opdrachtnemer medewerkers meehelpen met het uitvoeren van de opdracht, dan valt elke geleden schade veroorzaakt door onze medewerkers of derden aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van opdrachtnemer.

  De inboedel die in de vrachtwagen geplaatst worden door iemand anders dan het verhuispersoneel zijn niet verzekerd.

 9. Enige vertraging kan optreden door het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden, verkeerd geparkeerde voertuigen (zelfs indien de verkeersborden door de firma zijn aangevraagd).

  Opdrachtnemer is hiervoor niet aansprakelijk en de kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de opdrachtgever.

 10. In geval van schade dient de opdrachtgever in aanwezigheid van de verhuizers deze schade te specificeren en dit schriftelijk vaststellen. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers en indien deze niet schriftelijk is vastgesteld.

 11. Klant mag onder geen beding aan schuldvergelijk doen. Factuur dient ten alle tijd te worden vereffend ongeacht er schade is ontstaan. Schade dient achteraf geregeld te worden.

 12. Schade aan planten, aquariums, dieren, trapzalen blijft uitgesloten van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten(Indien anders in de opdracht overeengekomen).

 13. Bij schade dient opdrachtgever ten alle tijde de originele bon te sturen.

  Wanneer de originele bon niet beschikbaar is, dient opdrachtgever bij de leverancier een waardebewijs op te vragen.

 14. Bij takelen is het noodzakelijk dat wij bij de hijsbalk kunnen, dit is uw verantwoordelijkheid. 

Takelen is ook altijd op eigen risico. Alle schades ten gevolge van takelen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegang van de verhuishaak evenals een vrije doorgang voor de gehele inboedel die verhuisd dient te worden.

Bij gebruik van verhuisliften is uw inboedel wel verzekerd.

15. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist, ingeval van overmacht, staking, lock-out, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming en andere natuurrampen, of elke oorzaak van vertraging onafhankelijk van de wil van de verhuisfirma.

16. Items van extreme waarde dienen te allen tijde in het bezit van de Opdrachtgever te blijven, zoals geldwaren en sieraden.

17. Indien een item een bovengemiddelde waarde of disproportionele waarde heeft dient dit schriftelijk voor aanvang van de verhuizing te worden gemeld. Voorbeelden zijn; kostbare kunstwerken, (kostbare) design meubelstukken of erfstukken met hoge emotionele waarde. Indien Opdrachtgever het hiervoor genoemde verzuimt, ontneemt de Opdrachtgever de Opdrachtnemer de mogelijkheid om de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen. Hierdoor geschiedt het vervoer van items zoals met een bovenstaand omschreven waarde automatisch op eigen risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de bovenstaand beschreven items indien zij niet voor aanvang van de verhuizing is ingelicht

 

Artikel 13 Klachten

 1. De klant dient een door Verhuisbedrijf MiMo geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Verhuisbedrijf MiMo daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Verhuisbedrijf MiMo uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Verhuisbedrijf MiMo in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Verhuisbedrijf MiMo gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Artikel 14 Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Verhuisbedrijf MiMo.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Verhuisbedrijf MiMo ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Artikel 15 Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Verhuisbedrijf MiMo een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Verhuisbedrijf MiMo verschuldigd zijn. 

 

Artikel 16 Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Verhuisbedrijf MiMo toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Verhuisbedrijf MiMo niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Verhuisbedrijf MiMo in verzuim is. 
 3. Verhuisbedrijf MiMo heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Verhuisbedrijf MiMo kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 


Artikel 17 Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Verhuisbedrijf MiMo in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Verhuisbedrijf MiMo kan worden toegerekend in een van de wil van Verhuisbedrijf MiMo onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Verhuisbedrijf MiMo kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Verhuisbedrijf MiMo 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Verhuisbedrijf MiMo er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Verhuisbedrijf MiMo is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 18 Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Artikel 19 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Verhuisbedrijf MiMo is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Verhuisbedrijf MiMo zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 


Artikel 20 Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Verhuisbedrijf MiMo. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 


Artikel 21 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Verhuisbedrijf MiMo bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Artikel 22 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Verhuisbedrijf MiMo is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 1 februari 2021.

 

Ondertekend door eigenaar van Verhuisbedrijf MiMo

 

© Copyright 2021 Verhuisbedrijf MiMo | Alle rechten voorbehouden.